Winkelwagen

Verzenden naar
Gebruik hezelfde adres voor verzending en facturering
Toevoegen / wijzigen verzendadres
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
   

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd
Selecteer verzendmethode
 
Totaal:
€0,00
€0,00
Aantekeningen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Maison Marcella is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rijnland onder nummer 28116600.

Maison Marcella - BTW nr. NL052068043B01 - Rabobank 394464834  Telefoon 0648156237 - Email: info@maisonmarcella.nl  

 
Website: http://www.maisonmarcella.nl

Voorwaarden algemeen Maison Marcella en voorwaarden decoratieletters om beide partijen te beschermen.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maison Marcella en op alle met u (afnemers van producten van Maison Marcella) gesloten overeenkomsten.

1.2 Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).

1.3 Verkoop via de websites van Maison Marcella (www.maisonmarcella.nl) valt ook onder deze voorwaarden.

2. Bestellen

2.1 Bestellingen kunnen geplaatst worden via de webwinkel.

2.2 Maison Marcella hanteert geen minimum bestelbedrag. Maison Marcella heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

2.3 De verzending wordt afgehandeld door TNT post. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

2.4 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Maison Marcella uw bestelling in behandeling heeft genomen.

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de websites van Maison Marcella zijn de actuele prijzen.

3.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Maison Marcella bevoegd de op de website vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 19% BTW, exclusief verzendkosten.

3.4 Maison Marcella is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

4. Levering

4.1 Maison Marcella bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder.
Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.

4.2 Maison Marcella hanteert de actuele pakketpost tarieven van TNT Post.

4.3 Maison Marcella handelt de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging ontvangt u hierover uiterlijk binnen twee weken na acceptatie van de bestelling bericht. U heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na ontvangst van het vertragingsbericht de bestelling zonder kosten te annuleren. Vindt die annulering niet (tijdig) plaats, dan wordt u geacht met de vertraging in te stemmen.

4.4 Iedere bestelling wordt in ??n keer verstuurd. Maison Marcella voert geen naleveringen uit.

4.5 Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Maison Marcella in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4.6 Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Maison Marcella is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

5. Betaling

5.1 U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Maison Marcella berekende verzendkosten.

5.2 Indien Maison Marcella toestaat dat op rekening wordt betaald, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.

5.3 Indien u niet (tijdig) betaalt, bent u de wettelijke rente en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten met een minimum van ? 38,- verschuldigd. Maison Marcella kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst ontbinden.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Maison Marcella, totdat u aan al uw (betalings) verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

6.2 Maison Marcella is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Maison Marcella zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.

7. Retourrecht

7.1 U heeft het recht door Maison Marcella geleverde artikelen binnen 7 werkdagen na ontvangst te retourneren in originele staat en orginele verpakking, onder vermelding van de reden van retourzending.

7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt Maison Marcella u de betaalde prijs, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na retourontvangst van de artikelen terug.

7.3 Wanneer de door Maison Marcella afgeleverde artikelen niet binnen de \"zichttermijn\" van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.


8. Persoonsgegevens

8.1 Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Maison Marcella opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Maison Marcella uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of mailings. Uiteraard hanteert Maison Marcella bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.


9. Aansprakelijkheid

9.1 Maison Marcella is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

9.2 De aansprakelijkheid van Maison Marcella is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

10. Geschillen

10.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Maison Marcella is gevestigd bevoegd, tenzij Maison Marcella voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest

Aparte voorwaarden decoratieletters op maat

Maison Marcella is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rijnland onder nummer 28116600.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Maison Marcella en op alle met u (afnemers van producten van Maison Marcella) gesloten overeenkomsten.

2. Deze voorwaarden gelden ook voor markten en fairs met uitzondering van de artikelen 2 (bestellen) en 7 (retourrecht).

3. Verkoop via de websites van Maison Marcella (www.maisonmarcella.nl) valt ook onder deze voorwaarden.

Overeenkomst

1. U kunt uw opdracht uitsluitend via ons contact bestelsysteem bij Maison Marcella.nl plaatsen. U gaat hiermee automatisch akkoord met onze voorwarden.

2. Nadat uw opdracht bij ons geplaatst is ontvangt u van ons een bevestiging per e-mail met de betaalinstructies.

3. Maison Marcella hanteert geen minimum bestelbedrag. Maison Marcella heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals verzekerde verzending of afhalen, te verbinden.

4. De verzending wordt afgehandeld door TNT post. De verzendkosten worden vooraf aan u doorgegeven en dienen door u (vooraf) betaald te worden.

5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Maison Marcella uw bestelling in behandeling heeft genomen.

Levertijd

1. Ons streven is, na ontvangst van uw betaling binnen 10 werkdagen te produceren en verzenden. Om de prijs laag te houden worden opdrachten verzameld. Levering of leveringstermijnen zijn pas dan bindend wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

2. Uw bestelling wordt per TPG verstuurd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertraging van de postbezorging Maison Marcella bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Alle bestellingen worden op het opgegeven afleveradres aangeboden.
Maison Marcella hanteert de actuele pakketpost tarieven van TNT Post.

3. Indien levering van een artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Maison Marcella in overleg met u trachten een vergelijkbaar artikel te leveren.

4. Verzending is ten alle tijde voor risico van de koper. Maison Marcella is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is tijdens het vervoer van uw bestelling.

Prijzen

1. De prijzen op de websites van Maison Marcella zijn de actuele prijzen. Fouten voorbehouden.

2. Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Maison Marcella bevoegd de op de vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

3. Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking en 19% BTW, exclusief verzendkosten. Tenzij anders vermeld.

4. Maison Marcella is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen aan u door te berekenen.

Betalingsvoorwaarden

1.      Klanten kunnen bij ons alleen door middel van vooruitbetaling bestellen. U dient het totaalbedrag van uw bestelling vooraf te betalen via bank of giro inclusief de door Maison Marcella berekende verzendkosten.

2.      De betaling dient binnen 3 dagen overgemaakt te worden op Rabobank rekening 346910196 t.n.v. Maison Marcella te Noordwijk o.v.v. je naam en betselling.

Eigendomsvoorbehoud

1.      Wij behouden ons het recht voor, de materialen pas na volledige betaling van het factuurbedrag uit te leveren. Wanneer wij van dit recht gebruik maken zijn alle levertermijnen en aanspraak hierop niet van toepassing. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

Retourrecht

U heeft niet het recht door Maison Marcella geleverde decoratieletters na ontvangst te retourneren, omdat het een op maat product is.

Kwaliteitsgarantie

1. Eventuele schrijffouten of onvolledigheden in de door u bestelde tekst kunnen door ons niet gecorrigeerd worden. Wij sluiten dan ook elke aansprakelijkheid voor zulke en gelijkende fouten in uw teksten uit.

2. Eventuele mankementen zijn ons binnen een week na ontvangst van de goederen schriftelijk of per e-mail mee te delen.

3. Wanneer het geleverde incompleet of onvolledig is heeft u recht op nalevering van de incomplete of onvolledige goederen.

Aansprakelijkheid

1.      Wij sluiten elke aansprakelijkheid uit voor schade, ontstaan doordat door ons geleverde goederen
- op hiervoor niet bestemde ondergronden wordt gemonteerd;
- op eigendom van derden wordt gemonteerd;
- onrechtmatig verwerkt
De door ons opgegeven montagehandleiding is onvoorwaardelijk. Wij nemen geen aansprakelijkheid uit de wijze waarop u onze handleiding gebruikt.

2.      Maison Marcella kan niet aansprakelijk gesteld worden indien er een beschadiging optreedt voor, tijdens of na het bevestigen van de tekst.

3. Maison Marcella is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website of mail door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

4. De aansprakelijkheid van Maison Marcella is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.

Persoonsgegevens

1. Uw persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Maison Marcella opgeslagen om de bestellingen te verwerken. Daarnaast gebruikt Maison Marcella uw gegevens voor interne marketingdoeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van catalogi of mailings. Uiteraard hanteert Maison Marcella bij het gebruik van uw persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving.

Geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Maison Marcella is gevestigd bevoegd, tenzij Maison Marcella voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest

Toepasselijk recht

1.      Voor alle overeenkomsten die u met ons aangaat geldt de Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Disclaimer

Aansprakelijkheid

Maison MarcellaMaison Marcella streeft ernaar de op deze website vermelde informatie zo up-to-date mogelijk te houden. Maiosn Marcella aanvaard geen enkele aansprakelijkheid hieromtrent. De gegevens op onze website zijn puur informatief.

Tips

Voor opmerkingen en suggesties omtrent onze website kunt u ons mailen op info@maisonmarcella.nl Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken
Wij stellen uw tips zeer op prijs.

Copyright ?

Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming vooraf van Maison Marcella.

Contactgegevens

Contact opnemen

info@maisonmarcella.nl

Tel: 06 48156237 ook per app

Adres

Boechorsthof 39
2201 XM Noordwijk

Openingstijden

Onze website is 24 uur per dag, 7 dagen per week open!

KvK-nummer 28116600

Nieuwsbrief